Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego gwarantuje podmiotom nie tylko korzyści i przywileje, ale nakłada obowiązki w zakresie prawidłowej organizacji wewnętrznej. Systemy wewnętrznej i zewnętrznej kontroli pozyskiwania i wydatkowania środków sporządzania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych.

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytu sprawozdań finansowych fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek OPP. Wykonując szczegółową analizę odpłatnej i nieodpłatnej działalności podmiotu, pomagamy zmniejszyć ryzyko utraty statusu organizacji pożytku publicznego. Od roku 2005 organizacje społeczne, zaliczane do organizacji pożytku publicznego, podlegają badaniu sprawozdania finansowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.