Możliwość uzyskania pomocy unijnej wiąże się z prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków, tzn. zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi oraz z postanowieniami Komisji Europejskiej odnośnie do każdego z wykonywanych projektów. Aby nie stracić finansowania potrzebny jest profesjonalny audyt wewnętrzny i zewnętrzny, dzięki któremu można badać prawidłowość wykorzystania środków i certyfikowanie wydatków według zasad obowiązujących korzystających z pomocy unijnej.

Zakres audytu projektów finansowanych ze środków unijnych opiera się przede wszystkim na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z umową, prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej, poprawności księgowania poniesionych wydatków i archiwizowania dokumentów, uzgodnieniu terminów otrzymywania środków na realizację projektów oraz na weryfikacji monitorowania przebiegu realizacji przedsięwzięcia.

Uzyskajcie pewność, że projekt jest poprawnie rozliczany! Wybierzcie na partnerów ABES Audit Sp. z o.o., bo nasza wiedza na temat specyfiki projektów współfinansowanych ze środków unijnych i doświadczenie w ich obsłudze w połączeniu z rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzonym audytem zapewniają Państwu bezpieczeństwo i komfort.

Audyt wykorzystania środków Unijnych obejmuje:

 1. Analizę kontroli wewnętrznej u beneficjenta i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków;
 2. Przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, iż zdefiniowane kontrole wewnętrzne były stosowane w sposób ciągły (czy są przeprowadzane kontrole ze strony kierownictwa beneficjenta dotyczące zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków);
 3. Audyt zasadności kosztów kwalifikowalnych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta;
 4. Analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot;
 5. Sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
 6. Sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
 7. Weryfikacja sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu).
 8. Wydanie opinii z audytu

Audyt przeprowadzany jest przez zespół tworzony przez biegłych rewidentów o dużym doświadczeniu w badaniu projektów unijnych.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

 • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
 • Tel.: +48 607 625 296
 • E-mail: abes@abesaudit.com
 • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
 • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.