Prospekt emisyjny zawiera informacje finansowe dotyczące emitenta i papierów wartościowych, które mają zostać wprowadzone na rynek regulowany. Służy przede wszystkim do zaprezentowania charakterystyki prowadzonej działalności, planów, osiąganych wyników finansowych. Opracowany we współpracy z nami prospekt emisyjny będzie uwiarygadniac zawarte w nim dane finansowe. Opinia audytora pozwoli na potwierdzenie ich prawidłowości, rzetelności, jasności i porównywalności.

Celem badania usługi poświadczającej polegającej na ocenie informacji finansowych pro forma jest wydanie przez biegłego rewidenta raportu o tym czy informacje te zostały właściwie opracowane, na wskazanej podstawie, a podstawą tą jest spółka z zasadami rachunkowości przyjętymi przez biegłego, przy sporządzaniu ostatniego lub następnego „statutowego” rocznego jednostkowego/konsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiają one sytuacje „hipotetyczną” a nie rzeczywistą sytuację finansową i majątkową emitenta. Usługę poświadczającą pro forma wykonuje się zgodnie z wydanym przez KRBR KSRF nr 3 oraz MSUA 3000 przy uwzględnieniu specyfiki informacji finansowych pro forma. Biegły wydaje raport z wykonania usługi.

Prace wykonywane przez nas w ramach tej usługi obejmują:

  • Opracowanie we współpracy z Klientem strategii procesu i szczegółowego planu działania;
  • Potwierdzenie prawidłowości i rzetelności historycznych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie i obejmujących ostatnie trzy lata;
  • Sporządzenie części prospektu zatytułowanej „Historyczne informacje finansowe emitenta”, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 809/2004;
  • Weryfikacja danych finansowych pro-forma, prognozy lub wyników finansowych zamieszczonych w prospekcie.

Współpraca z naszymi ekspertami to gwarancja dobrej organizacji pracy oraz sprawnego przepływu informacji pomiędzy Klientem a doradcami. Pozwala nam to na bieżące reagowanie na nieprzewidziane w procesie planowania okoliczności i możliwie szybkie wypracowanie najlepszych dla Klienta rozwiązań.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.