Przedsiębiorstwa, które wdrożyły program odpowiedzialnego biznesu cieszą się dobrą reputacją i dużą przychylnością rynku, bo polityka CSR jest świadectwem świadomego, holistycznego działania przedsiębiorców, którzy – poza własnym interesem – uwzględniają też globalne problemy, potrzeby pracowników i dobro otoczenia.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie raportowania zarówno firm przygotowujących raport po raz pierwszy, jak i kontynuujących proces raportowania począwszy od opracowania koncepcji i założeń, po stworzenie planu promocji przygotowanego Raportu. Wykorzystujemy międzynarodowe wytyczne do raportowania GRI a także przeprowadzamy analizę wykorzystania wskaźników w sektorze lub na poziomie grupy. W proces tworzenia raportu aktywnie angażujemy zarówno pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych. W ramach procesu raportowania zapewniamy również wsparcie zespołu klienta i jego przygotowanie do kontynuowania raportowania w kolejnych latach.

Ponadto możemy pomóc:

 • zmapować interesariuszy oraz kluczowe obszary odpowiedzialności,
 • przeanalizować strategiczne otocznie firmy pod kątem CSR,
 • przeprowadzić analizę organizacji w oparciu o normę ISO26000, zidentyfikować jej słabe i mocne strony,
 • przygotować lub przedefiniować strategię CSR lub zaangażowania społecznego
 • wspomóc dialog z interesariuszami (AA 1000 SES)
 • zbudować system zarządzania odpowiedzialnością w organizacji
 • opracować system pomiaru wyników społecznych, ocenić zwrot z działań CSR (SROI)
 • opracować raport społeczny z wykorzystaniem wytycznych GRI
 • przeprowadzić wykład lub szkolenie
 • przeanalizować informacje pozafinansowe dla inwestorów

ABES AUDIT Sp. z o.o.

 • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
 • Tel.: +48 607 625 296
 • E-mail: abes@abesaudit.com
 • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
 • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.