Jakich informacji oczekują klienci Funduszu przed podjęciem decyzji o inwestycji?

 

Inwestorzy planujący zakup jednostek uczestnictwa będą ciekawi jakie plany inwestycyjne ma fundusz lub subfundusz, w który chcieliby zainwestować.

Zasady rachunkowości mogą wpływać na sposób wyceny i na postrzeganie inwestycji w oczach klientów funduszy.

By uniknąć rozbieżności miedzy różnymi instytucjami zajmującymi się profesjonalnie inwestycjami kapitałowymi ustawodawca zalecił jednolity standard ich wyceny w księgach rachunkowych.

Codzienna wycena jednostek uczestnictwa subfunduszy i funduszy stanowi wynik cząstkowych wycen dokonywanych wedle atestowanych reguł wyceny.

  

REZULTATY USŁUGI dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Usługa jest wypełnieniem obowiązku nałożonego przez regulacje dotyczące Funduszy Inwestycyjnych. Polega na analizie zapisów statutu dotyczących polityki inwestycyjnej i porównaniu czy zasady wyceny przewidziane w polityce rachunkowości są prawidłowe, to jest zgodne z przepisami i adekwatne do rodzaju inwestycji w portfelu funduszu.

Dla inwestorów liczy się czy ich inwestycja przynosi zysk a Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają dowód, że przeprowadzana przez nich bieżąca wycena adekwatnie mierzy skutki polityki inwestycyjnej zarządzanych przez nią funduszy.

Naszym zadaniem jest zapewnienie inwestorów, że ich ewentualna decyzja o zakupie jednostek uczestnictwa jest bezpieczna, bo podejmując ją mogli korzystać z odpowiednio zaprezentowanych informacji o składowych oferowanych portfeli inwestycyjnych.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.