Przegląd półrocznego raportu finansowego nie stanowi pełnego badania i ma na celu zwrócenie uwagi przez biegłego rewidenta na znaczące sprawy mające wpływ na okresowy raport finansowy.

Celem przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta, na podstawie jego wiedzy, doświadczenia, znajomości jednostki oraz dokonanych analiz, zapytań i wglądu w księgi rachunkowe, czy nic nie wskazuje na to, aby konieczne było dokonanie w śródrocznym sprawozdaniu jednostki istotnych zmian, dla uznania, że przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność.

Biegły rewident dokonuje przeglądu śródrocznego sprawozdania w szczególności poprzez:

  1. Analizę i ocenę danych śródrocznego sprawozdania, przy wykorzystaniu do tego celu danych za poprzednie okresy, planu jednostki, relacji do innych wielkości i wskaźników itp.,
  2. Analizę pomocnych w przeglądzie sprawozdań składanych do Narodowego Banku Polskiego, Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, właściwego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, Głównego Urzędu Statystycznego itp., jak również sprawozdań sporządzanych dla potrzeb wewnętrznych jednostki za poszczególne miesiące okresu objętego śródrocznym sprawozdaniem stanowiącym przedmiot przeglądu,
  3. Wgląd w zapisy ksiąg rachunkowych i stwierdzenie ich zgodności z danymi wykazanymi w śródrocznym sprawozdaniu,
  4. Zapoznanie się z protokołami posiedzeń walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników), rady nadzorczej i zarządu,
  5. Zapytania i rozmowy z kierownictwem jednostki oraz niezależnymi rzeczoznawcami.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.