xxx xxx

Wycena
aportów

Wycena aportów

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne czyli aporty.
Wnosicie do spółki kapitał zakładowy w formie aportu?

Wybierzcie nasze doświadczenie i wiedzę w zakresie wyceny by uzyskać raport z wyceny stosowny do Państwa potrzeb. Będzie on sporządzony według odpowiedniej metody wyceny np. dochodowej, majątkowej lub odtworzeniowej.

Więcej informacji

xxx xxx

Wycena spółek
i transakcji

Wycena spółek i transakcji

Transakcja nabycia lub zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wiąże się z ryzykiem niewłaściwego oszacowania jego wartości.
Dokonujecie zmian strukturalnych lub przygotowujecie się do transakcji zakupu lub zbycia przedsiębiorstwa?

Zatrudnijcie naszych ekspertów by uzyskać raport z wyceny potwierdzający wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części sporządzony według odpowiedniej metody wyceny.

Więcej informacji

xxx xxx

Wycena firmy i wartości niematerialnych i prawnych

Wycena wartości firmy i wartości niematerialnych i prawnych

Niematerialne składniki majątku sprawiają trudności podczas ich wyceny, a wycena wartości firmy może mieć znaczący wpływ na wielkość majątku.
Chcecie poprawnie wycenić wartość firmy lub inne składniki wartości niematerialnych i prawnych?

Skorzystajcie z naszych usług a my wybierzemy najodpowiedniejszą metodologię prac, realizując cały projekt w ustalonym czasie zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Więcej informacji

xxx xxx

Ekspertyzy
na potrzeby sądowe

Ekspertyzy na potrzeby sądowe

Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych, odszkodowawczych, czy też postępowanie karne dopuszcza wykorzystywanie dowodów z opinii prywatnych opracowywanych na zlecenie stron.
Chcecie żeby racja była po Waszej stronie i nie chcecie popaść w niesłuszny długotrwały spór?

Zamówcie u nas ekspertyzę, która realnie pozwoli ocenić Wasze szanse w planowanym lub toczącym się sporze, co zaoszczędzi czas i pieniądze. Naszą ekspertyzę będziecie mogli wykorzystać w postępowaniu dowodowym.

Więcej informacji

xxx xxx

Badanie
planów podziału

Badanie planów podziału

Zgodnie z przepisami art. 537. § 1 Kodeksu spółek handlowych plan podziału spółki należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności dokumentów składanych w sądzie.
Chcecie sprawnie załatwić formalności związane z badaniem planu podziału przez biegłego?

Ustalcie z nami zakres usługi i zwróćcie się do sądu by wyznaczył nas na biegłego, co pozwoli bezpiecznie zakończyć potrzebne formalności związane z podziałem pozwalające sądowi na szybkie wydanie orzeczenia w tej sprawie.

Więcej informacji

xxx xxx

Badanie
planów połączeń

Badanie planów połączeń

Zgodnie z przepisami art. 502. § 1 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia spółek należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności dokumentów składanych w sądzie.
Chcecie dostarczyć sądowi plan połączenia ustalający prawidłowo i rzetelnie stosunek wymiany udziałów lub akcji?

Ustalcie z nami zakres usługi i zwróćcie się do sądu by zlecił nam badanie planu połączenia tak, aby wspólnicy (akcjonariusze) obu spółek mieli pewność, co rzetelności opisanego w planie połączenia stosunku wymiany akcji lub udziałów .

Więcej informacji

xxx xxx

Badania
wyceny aportów

Badania wyceny aportów

Zgodnie z art. 312 §1 Kodeksu spółek handlowych wkłady niepieniężne wnoszone do spółek akcyjnych podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów.
Chcecie dostarczyć sądowi opinii biegłego o wnoszonym aporcie?

Ustalcie z nami zakres usługi i zwróćcie się do sądu by wyznaczył nas na biegłego, co pozwoli potwierdzić czy wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego jest wiarygodna i chroni wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością.

Więcej informacji

xxx xxx

Badanie planów przekształceń

Badanie planów przekształceń

Zgodnie z przepisami art. 559. § 1 Kodeksu spółek handlowych plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta czy poprawnie określono w nim wartość bilansową majątku spółki i wartość udziałów lub akcji przypadających na danego wspólnika bądź akcjonariusza.
Chcecie sprawnie załatwić formalności związane z badaniem planu przekształcenia przez biegłego?

Ustalcie z nami zakres usługi i zwróćcie się do sądu by wyznaczył nas na biegłego, co pozwoli bezpiecznie zakończyć potrzebne formalności. W możliwie najkrótszym czasie sprawdzimy plan, zalecimy ewentualne korekty i sporządzimy potrzebną opinię.

Więcej informacji

xxx xxx

Audyt
śledczy

Audyt śledczy

W niepewnych czasach wzrasta ryzyko oszustw i zawłaszczenia aktywów. Audyt śledczy pozwala wykryć nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nadużycia w dysponowaniu majątkiem i omijanie kontroli.
Chcecie zminimalizować ryzyko oszustwa i strat związanych z nadużyciami w przedsiębiorstwie?

Skorzystajcie z naszej oferty, a wskażemy Wam obszary gdzie doszło do zaniedbania, opiszemy schematy oszustw i zlecimy ewentualne działania naprawcze poprawiające bezpieczeństwo finansowe firmy.

Więcej informacji

Nasze pozostałe usługi

Jeśli chcesz zamówić jedną z naszych usług lub masz dodatkowe pytania wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko*
Proszę wpisać imię i nazwisko

Adres e-mail*
Proszę wpisać poprawny adres e-mail

Telefon
Invalid Input

Nazwa firmy*
Proszę wpisać nazwę firmy

Zatrudnienie
Invalid Input

Pytanie o
Invalid Input

NIP
Invalid Input

Nr w KRS
Invalid Input

Adres
Invalid Input

Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach

1)
Invalid Input

2)
Invalid Input

Nazwa programu, działania, projektu
Invalid Input

Całkowity budżet projektu
Invalid Input

Liczba dokumentów księgowych w projekcie
Invalid Input

Liczba pozycji budżetu
Invalid Input

Źródła finansowania
Invalid Input

Termin przeprowadzenia audytu
Invalid Input

Budżet przewidziany na audyt projektu
Invalid Input

Rodzaj prowadzonej działalności
Invalid Input

Liczba zatrudnionych pracowników

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba zatrudnionych w dziale księgowości

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba wyodrębnionych oddziałów (zakładów)

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Czy oddziały-zakłady sporządzają sprawozdanie finansowe

Invalid Input

Suma bilansowa

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody z działalności podstawowej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Pozostałe przychody operacyjne

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody finansowe

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Średnia miesięczna ilość dowodów księgowych - w księdze głównej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Ilość przedsięwzięć budowlanych

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba kontrahentów w roku bieżącym

Krajowych
Invalid Input

Zagranicznych
Invalid Input

Jaki stosowany jest system rozliczenia kosztów

Invalid Input

Proponowany termin zakończenia badania
Invalid Input

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do zawarcia umowy z naszą firmą
Invalid Input

Treść pytania*
Proszę wpisać treść wiadomości

Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry*
Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry
  OdświeżBłędnie wpisany tekst

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.