Wycena przedsiębiorstwa to złożony proces, który jest w stanie zobrazować rzeczywistą wartość firmy tylko wtedy, gdy zostanie umiejętnie przeprowadzony. Nasi eksperci wykorzystują w toku jego realizacji doświadczenie nabyte przez lata współpracy ze spółkami z różnych branż, co umożliwia im uwzględnienie specyfiki danego sektora, a tym samym wyeksponowanie najbardziej wartościowych elementów każdej firmy. Rzetelna analiza podmiotu, a tym samym wytypowanie najważniejszych z jego perspektywy parametrów, takich jak know-how czy kapitał ludzki, umożliwia uzyskanie wartości najlepiej oddającej potencjał rynkowy wycenianej firmy, co może mieć kluczowe znaczenie w procesach takich jak sprzedaż spółki czy fuzja.

Metody wyceny:

  • Metody dochodowe – polegają na określeniu przyszłych przepływów pieniężnych możliwych do wygenerowania przez spółkę oraz zdyskontowanie ich na dzień wyceny;
  • Metody porównawcze – polegają na znalezieniu spółek porównywalnych lub transakcji porównywalnych oraz wyliczenie specjalnych wskaźników takich jak EV/EBITDA, P/E, P/BV odzwierciedlających poziom wyceny na dany moment;
  • Metody majątkowe – polegają na analizie poszczególnych składników aktywów i korygowania wyceny o składniki finansowania tych aktywów.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.