Wycena przedsiębiorstwa przeprowadzana jest po przeprowadzeniu dogłębnej analizy obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo traktujemy, jako dobro, które ma określoną wartość, a oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

Metody zastosowane do określenia wartość przedsiębiorstwa mogą być różne, a wybór konkretnej metody zależy od wielu czynników. Najczęściej stosowana metoda wyceny, dokonywana w oparciu o wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zakłada, że wartość biznesu zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie ono właścicielowi w przyszłości. O wartości przedsiębiorstwa stanowi zaktualizowana na moment wyceny suma przewidywanych dochodów finansowych.

Zasadność dokonania wyceny przedsiębiorstwa pojawia zwykle przy okazji:

 • zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
 • wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do/ze spółki,
 • w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami.
 • łączenia się przedsiębiorstw.

Dokonujemy wycen przedsiębiorstw dla celów: sprzedaży, aportu, przekształceń własnościowych.

Opracowujemy wyceny przedsiębiorstw metodami:

 • dochodową (discounted cash flow - DCF),
 • wskaźnikowo-porównawczą,
 • majątkową,
 • mieszaną.

W uzasadnionych przypadkach korzystamy z usług wyspecjalizowanych rzeczoznawców majątkowych w celu wyceny poszczególnych składników majątkowych: nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Przy wycenach projektów informatycznych i internetowych wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia (współpracujących z nami regularnie) branżowych ekspertów.

Prace rozpoczynamy od przeprowadzenia wstępnej analizy przedmiotu i celu wyceny. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, wybieramy właściwą metodologię, dostosowaną do potrzeb Klienta, specyfiki danego przedsiębiorstwa i branży, w której funkcjonuje. Stosujemy sprawdzone metody dochodowe, majątkowe i porównawcze.

Wycena przedsiębiorstwa w transakcjach kapitałowych realizowana jest w następujących etapach:

 • Wstępna analiza przedmiotu i celu wyceny
 • Wybór odpowiedniej metodologii
 • Opracowanie modelu finansowego
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie raportu z wyceny z wnioskami i rekomendacjami

Po zakończeniu prac przekazujemy Klientowi finalny raport, podsumowujący całokształt zrealizowanych działań i zawierający rekomendacje. Raporty przygotowane przez ekspertów z naszej firmy odznaczają się wysoką jakością, a zakres i realizacja ich prac są elastyczne, indywidualnie dostosowywane do Klienta.

Wycena firmy dokonywana jest w oparciu o profesjonalny warsztat analityczny oraz wieloletnie doświadczenie i znajomość transakcji oraz wycen przedsiębiorstw obecnych na krajowym rynku kapitałowym. Proces i organizacja prac związanych z wyceną firmy uzależniona jest od dostępności informacji i decyzji Klienta dot. ujawnienia szczegółowych informacji związanych z przedmiotowym biznesem.

Ponadto, jako osobne elementy, dokonujemy wycen cząstkowych m.in.:

 • wyceny znaku towarowego (wyceny marki),
 • wyceny know-how,
 • wyceny technologii,
 • wyceny patentu,
 • wyceny praw autorskich,
 • wyceny wartości niematerialnych wnoszonych aportem.

Celem wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie wartości spółki na potrzeby akwizycji, zbycia, fuzji, aportów, przekształceń optymalizacyjnych oraz restrukturyzacji firm. Przygotujemy ją Państwu w rzetelny, profesjonalny sposób, tak aby była wiarygodnym świadectwem realnej wartości spółki.

Korzyści ze współpracy z ABES Audit to realnie wyceniona wartość przedsiębiorstwa i rzetelny raport z wyceny, ale przede wszystkim sprawdzone rozwiązania i profesjonalne prognozy.

Więcej informacji na temat wyceny przedsiębiorstwa w transakcjach kapitałowych można uzyskać kontaktując się z naszymi doradcami.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

 • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
 • Tel.: +48 607 625 296
 • E-mail: abes@abesaudit.com
 • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
 • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.